Àrea fiscal i comptable

ÀREA FISCAL

L’objectiu fonamental de MG Prime Assessors en l’àrea d’assessoria fiscal, consisteix a posar a l’abast dels nostres clients la millor alternativa fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent, racionalitzant i minimitzant la càrrega tributària.Aquesta àrea està relacionada amb l’àrea comptable , que és la base per al càlcul correcte dels impostos.

Serveis integrals per a empreses i particulars:

 • Estudi, assessorament i inici d’activitats  empresarials (persones físiques).
 • Estudi, assessorament i constitució  tot tipus de societats.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Estimació objectiva (Mòduls)
 • Estimació directa simplificada.
 • Impost sobre el valor afegit (I.V.A.)
 • Impost de Societats i Impostos Especials.
 • Confecció i presentació de totes les declaracions fiscals d’empreses i particulars.
 • Confecció dels llibres de registre obligatoris
 • Intervenció davant els òrgans de Gestió de l’Administració Tributària
 • Intervenció davant els Serveis de la Inspecció Tributària
 • Recursos administratius, econòmics-administratius i contenciosos.

 ÀREA COMPTABLE

A l’àrea comptable confeccionem o supervisem la comptabilitat d’una empresa o professional. En MG Prime Assessors, la gestió i supervisió es fa d’acord amb el Pla General Comptable i les Normes Internacionals de Comptabilització, complint les normes d’aplicació tenint en compte les implicacions fiscals. Aquesta àre, conjunta amb la d”Assessoria Fiscal   són indispensables per a la marxa quotidiana de qualsevol empresa.

Serveis de l’àrea comtpable:

 • Assessorament comptable.
 • Creació d’empreses .
 • Comptabilitats per a societats i empresaris.
 • Confecció i presentació de llibres oficials de comptabilitat.
 • Registre de factures emeses i rebudes.
 • Formulació de comptes anuals.
 • Reunions periòdiques per analitzar la marxa de l’empresa.

L’àrea d’Assessoria Fiscal-Laboral compta amb personal altament qualificat per atendre les necessitats de cada client, independentment del seu règim tributari.